Vejsyn den 12.8.2014

Der er afholdt vejsyn med deltagelse af repræsentanter for Baldur bestyrelse, DONG, NCC og Københavns kommune. Det vi ved på nuværende tidspunkt:

Der vil blive foretaget nogle prøvegravninger, og først derefter får vi besked om elkablerne bliver lagt mellem skel og fliser eller under fliserækken.

De nye grå elskabe vil blive opsat ved skel ud for de gule spray afmærkninger på vejen.

De orange afmærkninger er de fliser entreprenøren ikke hæfter for ved reetablering, der er foretaget optælling heraf. De opmærkede fliser er så dårlige at de dårligt lader sig genetablere..

Der vil blive gravet fri omkring fjernvarmerør i vejen de steder elkablet skal skydes under vejen.

Masterne og de elkabler der forsyner vejbelysningen bliver ikke fjernet/udskiftet i denne omgang.

De berørte grundejer modtager brev med orientering direkte fra DONG inden gravearbejdet sættes i gang.

Bestyrelsen