Generalforsamling 2018 – Dagsorden

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Fremlæggelse af budget for det følgende regnskabsår. 5. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.

6a. Honorering (forslagsstiller Bestyrelsen)

  1. Valg til bestyrelse.

Peter Ternov               Formand

Mads Iversen              Bestyrelsesmedlem*

Søren Thomsen          Bestyrelsesmedlem*

                                   Bestyrelsessuppleant

             Bestyrelsessuppleant

Lars Hentzen              Revisor*

Henrik Oddershede    Revisorsuppleant*

 

*vides villig til genvalg

 

  1. Eventuelt.