Generalforsamling 2019 referat

Generalforsamling – G/F Baldur     Referat

Højdevangskirkens Menighedshus      01.04.2019

 

 1. Valg af dirigent og referent

Peter Ternov blev foreslået og valgt som dirigent og Søren Abildgaard Thomsen blev foreslået og valgt som referent. Dirigenten slog fast at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til lovene.

 

 1. Formandens beretning (bilag 1)

Der blev spurgt til formandens beretning om TDCs mail skal sendes til formanden, hvortil formanden svarede at det i princippet er grundejeren der skal stå for kommunikationen med TDC. Bestyrelsen har ikke noget med nedgravningen af fibernet at gøre.

Formandens beretning godkendes.

 

 1. Fremlæggelse af bestyrelsens videre plan for renovering af foreningens veje

Det er bestyrelsens plan at foreningens veje skal renoveres i 2019 og 2020. Bedfordvej er blevet renoveret og Boltonvej, Portlandsvej og Hastingsvej bliver også renoveret i 2019, hvorefter Oxford Alle og Etonvej renoveres i 2020. Kantsten bliver reguleret, målet er 10 cm højde, men det skal passes til mod Vejlands Alle, hvor den skal flugte med fortovet. Brosten i kørebanen tages op og kantstenen sættes i beton, Alle fliser skiftes, kloaker laves, opkørsler til grunden laves eller genoprettes og der lægges et nyt asfaltlag på kørebanen, og til sidst skal vejbumpene genoprettes.

Der er blevet lavet en rapport af Teknologisk Institut over arbejdet der er blevet udført på Bedfordvej, og bestyrelsen er i dialog med TM Entreprise, der har udført arbejdet, om udbedring af evt mangler ved arbejdet.

Brosten der tages op af vejen planlægges brugt ved renoveringen rundt om grønt område ved EtonveJ/Oxford Alle i stedet for fliser, for at undgå knækkede fliser når lastbiler kører over hjørnerne. Den samlede pris for arbejdet forventes at blive ca. 2.600.000,-, men ved en samlet ordre til TM Entreprise ydes der en 10% rabat.

Der var efterfølgende debat om renoveringen og TDCs fiberlægning, men bestyrelsen understregede at arbejdet ikke vil blive påbegyndt før TDC er færdige med at arbejde i området. Det tager ca. 14. dage for TM Entreprise at lave en vej og grundejere vil blive informeret før arbejdet går i gang.

Der var på generalforsamlingen ingen indvendinger mod at sætte gang i renoveringen i 2019 og 2020.

 

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018

Regnskabet godkendes enstemmigt.

 

 1. Fremlæggelse af budgetter for 2019 og 2020

Budgettet godkendes enstemmigt.

 

 1. Fastsættelse af kontingent

Generalforsamlingen beslutter enstemmigt at fortsætte med samme kontingent og vederlag til bestyrelsesformand og kasserer.

 1. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

 

 1. Valg til bestyrelse

Bjørn Donnis genvælges som kasserer.

Jesper Zartov vælges som medlem.

Martin Søes vælges som ny suppleant.

Helle Winnie Johansen vælges som ny revisor.

Michael Beckmann vælges som ny revisorsuppleant.

 

Der blev spurgt om der var planer om forbedringer for cykler på Vejlands Alle, og det er der sandsynligvis ikke.

Hastingsvej er generet af parkerede biler fra Jens Warmings Vej. En grundejer har kontaktet politiet der siger at det ikke er ulovligt. Der er blevet skrevet til Københavns Kommune om et evt. parkeringsforbud. Det er ikke noget vi som grundejerforening vil blande os i.

En grundejer foreslog at tage kontakt til Københavns Kommune for at høre, om man kan fjerne ensretningen rundt om det grønne område ved Oxford Alle og Etonvej. Det er tidligere blevet diskuteret i bestyrelsen, hvor det blev nedstemt. Bedstyrelsen undersøger forslaget

En grundejer foreslog at lave en FB-gruppe for grundejerforeningen, som der findes for Portlandsvej, hvilket han vil gøre.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

 1. Den nye bestyrelse

Formand: Mads Iversen

Kasserer: Bjørn Donnis

Bestyrelsesmedlem: Jesper Zartov

Bestyrelsesmedlem: Kristian Willemoes

Bestyrelsesmedlem: Søren Abildgaard Thomsen

Suppleant: Bjarne Jakobsen

Suppleant: Martin Søes

 

BILAG

Sundby den 1. april 2019

Baldur Grundejerforening

Beretning

Umiddelbart efter sidste års generalforsamling afholdt bestyrelsen møde, hvor vi konstituerede os. Ved den lejlighed meddelte referenten, at hun skulle flytte, hvorfor vi indtil videre har valgt Søren Thomsen som ny referent.

På dette møde besluttede vi os også for at indkalde Thomas Månssen fra TM-Enterprise til en forhandling om renovering af alle vores veje i foreningen. TM-Enterprise havde tidligere givet tilbud på renovering af Bedfordvej og Hastingsvej, men nu ønskede vi at drøfte tilbud på renovering af samtlige vore veje.

Mødet med TM-Enterprise mundede ud i, hvad den totale løsning for renovering af alle vore 6 veje ville koste.

TM-Enterprise renoverede sidst på året Bedfordvej.

Umiddelbart så arbejdet pænt ud, men vi konstaterede, at den kantstenshøjde på 10 cm, som vi var stillet i udsigt ikke holdt. Specielt på den vestlige del af Bedfordvej og i særdeleshed ud for nr. 4 var kantstenshøjden efter vores opfattelse alt for lav. Om baggrunden var en for lav sat  kantsten eller for tykt lag asfalt visse steder, kan være vanskeligt at afgøre, men bestyrelsen er i dialog med TM-Enterprise om en mulig løsning af problemet.

Bestyrelsen har fortsat fuld tillid til det arbejde, som TM-Enterprise udfører.

(Med hensyn til mere tekniske deltaljer omkring renoveringen, vil jeg gerne vente til vi kommer til punkt 3 på dagsordenen)

Der har ikke været nogen nævneværdige problemer i grundejerforeningen ellers, indtil  nogle af medlemmerne i deres E-boks modtog oplysninger om  TDC,s nedgravning af fiberkabel, hvilket har afsted ført en del klager til formanden.

Vi er i dialog med grundejerforeningerne Thor lige syd for os og den næste forening Fredens Bro med henblik på at lægge maksimalt pres på bygherren. Vi har i Baldur så sent som den 25. marts holdt møde med TDC, som oplyser, at der pt. er igangsat en ny udbudsrunde, hvor medlemmer kan tilmelde sig.

Det endelige gravearbejde og renovering vil være afsluttet den 6. juni 2019, og TDC fastholder, at alle fortove og kørebaner vil være ført op til nøjagtig samme standart, som før de gik i gang.

TDC kontaktpersonen erkendte, at informationsniveauet nok ikke var optimalt, hvilket han ville bringe videre.

Vi håber, at alle veje bliver lavet, så alle er tilfredse, men vi er meget glade for, at vi indtil nu kun har renoveret en vej i foreningen, nemlig Bedfordvej.

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde hen over året.

Enstemmigt  godkendt og signeret af alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 06-05-2019

Mads Iversen,

Formand

 

 

7-5-2019 godkendt og signeret af

Mads Iversen, Bjørn Donnis,

Jesper Zartov, Kristian Willemoes

Søren Abildgaard Thomsen,

Bjarne Jakobsen, Martin Søes

 

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen afholdes 1.april 2019 kl 19:30 i Højdevang Sogns menighedshus, Irlandsvej 47, 2300 København S

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens videre plan for renovering af foreningens veje
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018
 5. Fremlæggelse af budgetter for 2019 og 2020
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag (forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest den 1. marts 2019)
 8. Valg til bestyrelsen:
 • Kasserer: Bjørn Donnis (villig til genvalg)
 • Bestyrelsesmedlem: Jesper Zartov (villig til genvalg)
 • Bestyrelsessuppleant
 • Revisor: Niels Offersen (ønsker ikke genvalg)
 • Revisorsuppleant: Elisabeth Engberg-Pedersen (fraflyttet)

9  Eventuelt

Generalforsamling 2018 – Dagsorden

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget for det følgende regnskabsår. 5. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.

6a. Honorering (forslagsstiller Bestyrelsen)

 1. Valg til bestyrelse.

Peter Ternov               Formand

Mads Iversen              Bestyrelsesmedlem*

Søren Thomsen          Bestyrelsesmedlem*

                                   Bestyrelsessuppleant

             Bestyrelsessuppleant

Lars Hentzen              Revisor*

Henrik Oddershede    Revisorsuppleant*

 

*vides villig til genvalg

 

 1. Eventuelt.