Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen afholdes 1.april 2019 kl 19:30 i Højdevang Sogns menighedshus, Irlandsvej 47, 2300 København S

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens videre plan for renovering af foreningens veje
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018
 5. Fremlæggelse af budgetter for 2019 og 2020
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag (forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest den 1. marts 2019)
 8. Valg til bestyrelsen:
 • Kasserer: Bjørn Donnis (villig til genvalg)
 • Bestyrelsesmedlem: Jesper Zartov (villig til genvalg)
 • Bestyrelsessuppleant
 • Revisor: Niels Offersen (ønsker ikke genvalg)
 • Revisorsuppleant: Elisabeth Engberg-Pedersen (fraflyttet)

9  Eventuelt